Sách bài tập Toán 6 (Chân trời sáng tạo) Bài ôn tập chương 1

Với giải sách bài tập Toán 6 Bài ôn tập chương 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1

Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể):

a) 204 – 72 : 12

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 35 : 32 + 23.22

d) 63.57 + 43.63

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

Lời giải:

a) 204 – 72 : 12

= 204 – 6 

= 198

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

= 15.8 + 4.9 – 35

= 120 + 36 – 35 

= 120 + (36 – 35) 

= 120 + 1

= 121.

c) 35:32 + 23.22

= 35 – 2  + 23+2

= 33 + 25

= 27 + 32 

= 59.

d) 63.57 + 43.63

= 63.(57 + 43) 

= 216.100

= 21 600.

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

= 147 + 42 – 11.32

= 189 – 11.9

= 189 – 99 

= 90.

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

= 327 – 27.[(27 + 1):7 – 2]

= 327 – 27.[28:7 – 2]

= 327 – 27[4 – 2]

= 327 – 27.2

= 327 – 54 

= 273.

Bài 2 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

b) (3x – 6).3 = 34

c) 2x + 36 : 12 = 53

d) (5x – 24).38 = 2.311

Lời giải:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 – 100 

7(x + 1) = 119

x + 1 = 119 : 7

x + 1 = 17

x = 17 – 1

x = 16.

Vậy x = 16.

b) (3x – 6).3 = 34

3x – 6 = 34 : 3

3x – 6 = 34 – 1

3x – 6 = 33

3x – 6 = 27 

3x = 27 + 6

3x = 33

x = 33:3

x = 11.

Vậy x = 11.

c) 2x + 36 : 12 = 53

2x + 3 = 125

2x = 125 – 3

2x = 122

x = 122:2

x = 61.

Vậy x = 61.

d) (5x – 24).38 = 2.311

5x – 24 = 2.311:38 

5x – 16  = 2.311-8

5x – 16 = 2.33

5x – 16 = 2.27

5x – 16 = 54

5x = 54 + 16

5x = 70

x = 70:5

x = 14.

Vậy x = 14.

Bài 3 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các chữ số x, y biết:

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

a) Để Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng phải bằng 0, nghĩa là y = 0.

Suy ta số cần tìm có dạng: Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Ta có tổng các chữ số là: 2 + 1 + x + 2 + 0 + 0 = 5 + x;

Để số Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 3 thì 5 + x phải chia hết cho 3

Mà x ∈{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Nên x ∈{1; 4; 7}.

Vậy x ∈{1; 4; 7} và y = 0.

b) Để Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng phải bằng 0, nghĩa là y = 0.

Suy ta số cần tìm có dạng: Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Ta có tổng các chữ số là: 2 + 9 + x + 4 + 5 + 0 = 20 + x;

Để số Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 9 thì 20 + x phải chia hết cho 9

Mà x ∈{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Nên x = 7.

Vậy x = 7 và y = 0.

Bài 4 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố.

Điền kí hiệu  hoặc  thích hợp vào chỗ chấm:

a) 47 … P

   53 … P 

   57 … P 

b) a = 835.132 + 312 thì a … P

c) b = 2.5.6 – 2.23 thì b … P

Lời giải:

a) Vì 47 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 47 là số nguyên tố. Ta viết: 47  P

Vì 53 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 53 là số nguyên tố. Ta viết: 53  P 

Vì 57 có tổng các chữ số là 5 + 7 = 12 chia hết cho 3 nên 57 chia hết cho 3. Do đó 57 có nhiều hơn hai ước suy ra 57 là hợp số. Ta viết 57  P 

Tham Khảo Thêm:  Tính giá trị biểu thức A = 2^2 /1*3 * 3^2/2*4 * 4^2/ 3*5 * 5^2/4*6

b) Ta xét: a = 835.132 + 312

Vì 853.132 chia hết cho 2 và 312 có chữ số tận cùng là 2 cũng chia hết cho 2 nên 835.132 + 312 chia hết cho 2 khác 1 và chính nó. Suy ra a có nhiều hơn 2 ước. Do đó a là hợp số. Ta viết  a  P

c) Xét b = 2.5.6 – 2.23 

Vì 2.5.6 chia hết cho 2 và 2.23 cũng chia hết cho 2 nên 2.5.6 – 2.23 chia hết cho 2 khác 1 và chính nó. Suy ra b là hợp số.

Ta viết b   P.

Bài 5 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

a) Vì 60  x, 100  x nên x là ước chung của 60 và 100.

⇒x ∈ ƯC(60,100)

Ta có: 60 = 22.3.5, 100 = 22.52

⇒ƯCLN(60,100) = 22.5 = 4.5 = 20

⇒ƯC(60,100) = Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

⇒x ∈ {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Mà x > 6 nên x {10; 20}.

Vậy A = {10; 20}.

b) Vì x  10, x  12, x  18 nên x là bội chung của 10, 12 và 18.

⇒x∈ BC(10,12,18)

Ta có: 10 = 2.5, 12 = 22.3, 18 = 2.32

BCNN(10,12,18) = 22.32.5 = 180

⇒BC(10,12,18) = B(180) = {0; 180; 360; 540; 720…}

⇒x∈ {0; 180; 360; 540; 720…}

Mà 0 < x < 300 nên x = 18

Vậy B = {180}.

Bài 6 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn các phân số sau để được phân số tối giản (có sử dụng ước chung lớn nhất):

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Bài 7 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Bài 8 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Vào tết Trung thu, lớp của Trang đã chuẩn bị các phần quà như nhau từ 240 thanh sô cô la nhỏ và 160 chiếc bánh trung thu để tặng các bạn nhỏ ở một trung tâm trẻ khuyết tật. Hỏi các bạn lớp Trang đã chuẩn bị được nhiều nhất bao nhiêu phần quà và khi đó, mỗi phần quà bao gồm mấy thanh sô cô la và mấy chiếc bánh trung thu?

Lời giải:

Vì 240 thanh sô cô la nhỏ và 160 chiếc bánh trung thu được chia đều thành các phần quà nên số phần quà là ước chung của 240 và 160.

Mà số phần quà được chuẩn bị là nhiều nhất nên số phần quà chính là ƯCLN(240,160)

Ta có: 240 = 24.3.5 và 160 = 25.5

⇒ƯCLN(240,160) = 24.5 = 16.5 = 80.

Trong đó, mỗi phần quà gồm:

– Số thanh sô cô la là: 240: 80 = 3 (thanh)

– Số chiếc bánh trung thu là: 240:80 = 2 (thanh)

Vậy các bạn lớp Trang đã chuẩn bị được nhiều nhất 80 phần quà và khi đó mỗi phần quà bao gồm 3 thanh sô cô la nhỏ và 2 chiếc bánh trung thu.

Bài 9 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Số học sinh của một trường khi xếp hàng 12, hàng 28, xếp hàng 30 để tập đồng diễn thể dục thì đều vừa đủ. Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1700 đến 2400 em. Tính số học sinh của trường đó.

Lời giải:

Vì số học sinh khi xếp thành 12 hàng, 28 hàng, 30 hàng đều vừa đủ nên số học sinh là bội chung của 12, 28 và 30.

Ta có: 12 = 22.3, 28 = 22.7, 30 = 2.3.5

⇒BCNN(12,28,30) = 22.3.5.7 = 420

⇒BC(12,28,30) = BC(420) = {0; 420; 840; 1260; 1680; 2100; 2520; …}

Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1700 đến 2400 em nên số học sinh của trường là 2100 học sinh. 

Vậy số học sinh của trường đó là 2100 học sinh.


Với giải sách bài tập Toán 6 Bài ôn tập chương 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  Tóm Tắt Tác Phẩm Rừng Xà Nu Của Nguyễn Trung Thành, Tóm Tắt Tác Phẩm Rừng Xà Nu

Giải SBT Toán lớp 6 Bài ôn tập chương 1

Bài 1 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (theo cách hợp lí nếu có thể):

a) 204 – 72 : 12

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

c) 35 : 32 + 23.22

d) 63.57 + 43.63

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

Lời giải:

a) 204 – 72 : 12

= 204 – 6 

= 198

b) 15.23 + 4.32 – 5.7

= 15.8 + 4.9 – 35

= 120 + 36 – 35 

= 120 + (36 – 35) 

= 120 + 1

= 121.

c) 35:32 + 23.22

= 35 – 2  + 23+2

= 33 + 25

= 27 + 32 

= 59.

d) 63.57 + 43.63

= 63.(57 + 43) 

= 216.100

= 21 600.

e) 21.7 + 21.2 – 11.(35 : 33)

= 147 + 42 – 11.32

= 189 – 11.9

= 189 – 99 

= 90.

g) 327 – 27.[(33 + 2020) : 7 – 2]

= 327 – 27.[(27 + 1):7 – 2]

= 327 – 27.[28:7 – 2]

= 327 – 27[4 – 2]

= 327 – 27.2

= 327 – 54 

= 273.

Bài 2 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

b) (3x – 6).3 = 34

c) 2x + 36 : 12 = 53

d) (5x – 24).38 = 2.311

Lời giải:

a) 219 – 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 – 100 

7(x + 1) = 119

x + 1 = 119 : 7

x + 1 = 17

x = 17 – 1

x = 16.

Vậy x = 16.

b) (3x – 6).3 = 34

3x – 6 = 34 : 3

3x – 6 = 34 – 1

3x – 6 = 33

3x – 6 = 27 

3x = 27 + 6

3x = 33

x = 33:3

x = 11.

Vậy x = 11.

c) 2x + 36 : 12 = 53

2x + 3 = 125

2x = 125 – 3

2x = 122

x = 122:2

x = 61.

Vậy x = 61.

d) (5x – 24).38 = 2.311

5x – 24 = 2.311:38 

5x – 16  = 2.311-8

5x – 16 = 2.33

5x – 16 = 2.27

5x – 16 = 54

5x = 54 + 16

5x = 70

x = 70:5

x = 14.

Vậy x = 14.

Bài 3 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các chữ số x, y biết:

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

a) Để Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng phải bằng 0, nghĩa là y = 0.

Suy ta số cần tìm có dạng: Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Ta có tổng các chữ số là: 2 + 1 + x + 2 + 0 + 0 = 5 + x;

Để số Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 3 thì 5 + x phải chia hết cho 3

Mà x ∈{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Nên x ∈{1; 4; 7}.

Vậy x ∈{1; 4; 7} và y = 0.

b) Để Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng phải bằng 0, nghĩa là y = 0.

Suy ta số cần tìm có dạng: Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Ta có tổng các chữ số là: 2 + 9 + x + 4 + 5 + 0 = 20 + x;

Để số Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6 chia hết cho 9 thì 20 + x phải chia hết cho 9

Mà x ∈{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Nên x = 7.

Vậy x = 7 và y = 0.

Bài 4 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố.

Điền kí hiệu  hoặc  thích hợp vào chỗ chấm:

a) 47 … P

   53 … P 

   57 … P 

b) a = 835.132 + 312 thì a … P

c) b = 2.5.6 – 2.23 thì b … P

Lời giải:

a) Vì 47 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 47 là số nguyên tố. Ta viết: 47  P

Vì 53 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên 53 là số nguyên tố. Ta viết: 53  P 

Vì 57 có tổng các chữ số là 5 + 7 = 12 chia hết cho 3 nên 57 chia hết cho 3. Do đó 57 có nhiều hơn hai ước suy ra 57 là hợp số. Ta viết 57  P 

Tham Khảo Thêm:  Sách bài tập Địa lí 6 Bài 17 (Chân trời sáng tạo): Sông và hồ

b) Ta xét: a = 835.132 + 312

Vì 853.132 chia hết cho 2 và 312 có chữ số tận cùng là 2 cũng chia hết cho 2 nên 835.132 + 312 chia hết cho 2 khác 1 và chính nó. Suy ra a có nhiều hơn 2 ước. Do đó a là hợp số. Ta viết  a  P

c) Xét b = 2.5.6 – 2.23 

Vì 2.5.6 chia hết cho 2 và 2.23 cũng chia hết cho 2 nên 2.5.6 – 2.23 chia hết cho 2 khác 1 và chính nó. Suy ra b là hợp số.

Ta viết b   P.

Bài 5 trang 36 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

a) Vì 60  x, 100  x nên x là ước chung của 60 và 100.

⇒x ∈ ƯC(60,100)

Ta có: 60 = 22.3.5, 100 = 22.52

⇒ƯCLN(60,100) = 22.5 = 4.5 = 20

⇒ƯC(60,100) = Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

⇒x ∈ {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Mà x > 6 nên x {10; 20}.

Vậy A = {10; 20}.

b) Vì x  10, x  12, x  18 nên x là bội chung của 10, 12 và 18.

⇒x∈ BC(10,12,18)

Ta có: 10 = 2.5, 12 = 22.3, 18 = 2.32

BCNN(10,12,18) = 22.32.5 = 180

⇒BC(10,12,18) = B(180) = {0; 180; 360; 540; 720…}

⇒x∈ {0; 180; 360; 540; 720…}

Mà 0 < x < 300 nên x = 18

Vậy B = {180}.

Bài 6 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn các phân số sau để được phân số tối giản (có sử dụng ước chung lớn nhất):

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Bài 7 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính (có sử dụng bội chung nhỏ nhất):

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài ôn tập chương 1 | Hay nhất Giải SBT Toán 6

Bài 8 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Vào tết Trung thu, lớp của Trang đã chuẩn bị các phần quà như nhau từ 240 thanh sô cô la nhỏ và 160 chiếc bánh trung thu để tặng các bạn nhỏ ở một trung tâm trẻ khuyết tật. Hỏi các bạn lớp Trang đã chuẩn bị được nhiều nhất bao nhiêu phần quà và khi đó, mỗi phần quà bao gồm mấy thanh sô cô la và mấy chiếc bánh trung thu?

Lời giải:

Vì 240 thanh sô cô la nhỏ và 160 chiếc bánh trung thu được chia đều thành các phần quà nên số phần quà là ước chung của 240 và 160.

Mà số phần quà được chuẩn bị là nhiều nhất nên số phần quà chính là ƯCLN(240,160)

Ta có: 240 = 24.3.5 và 160 = 25.5

⇒ƯCLN(240,160) = 24.5 = 16.5 = 80.

Trong đó, mỗi phần quà gồm:

– Số thanh sô cô la là: 240: 80 = 3 (thanh)

– Số chiếc bánh trung thu là: 240:80 = 2 (thanh)

Vậy các bạn lớp Trang đã chuẩn bị được nhiều nhất 80 phần quà và khi đó mỗi phần quà bao gồm 3 thanh sô cô la nhỏ và 2 chiếc bánh trung thu.

Bài 9 trang 37 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Số học sinh của một trường khi xếp hàng 12, hàng 28, xếp hàng 30 để tập đồng diễn thể dục thì đều vừa đủ. Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1700 đến 2400 em. Tính số học sinh của trường đó.

Lời giải:

Vì số học sinh khi xếp thành 12 hàng, 28 hàng, 30 hàng đều vừa đủ nên số học sinh là bội chung của 12, 28 và 30.

Ta có: 12 = 22.3, 28 = 22.7, 30 = 2.3.5

⇒BCNN(12,28,30) = 22.3.5.7 = 420

⇒BC(12,28,30) = BC(420) = {0; 420; 840; 1260; 1680; 2100; 2520; …}

Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1700 đến 2400 em nên số học sinh của trường là 2100 học sinh. 

Vậy số học sinh của trường đó là 2100 học sinh.Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *