Sách bài tập Toán 6 Bài 2 (Chân trời sáng tạo): Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành

Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân

Bài 1 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16 cm, BC = 12 cm, BD = 20 cm. Tính độ dài của AD, DC, AC.

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

ABCD là hình chữ nhật nên AD = BC = 12 cm; DC = AB = 16 cm; AC = BD = 20 cm.

Vậy AD = 12cm, DC = 16cm, AC = 20cm.

Bài 2 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi MNPQ có PQ = 10 cm. Tính độ dài của MN, NP, MQ

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

MNPQ là hình thoi nên PQ = MN = NP = MQ = 10 cm.

Vậy MN = NP = MQ = 10 cm.

Bài 3 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và thỏa mãn AB = 8 cm, AD = 5 cm, OC = 3 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

ABCD là hình bình hành nên:

CD = AB = 8 cm; BC = AD = 5cm; OA = OC = 3 cm nên AC = 6 cm.

Vậy CD = 8cm, BC = 5cm, AC = 6cm.

Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vì EGIH là hình thang cân nên:

Hai cạnh bên bằng nhau: EH = GI = 3 cm; 

Hai đường chéo bằng nhau: GH = EI = 7 cm

Vậy EH = 3cm, GH = 7cm.

Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi.

Lời giải:

Hướng dẫn cách ghép:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân.

Tham Khảo Thêm:  Em hãy đánh dấu X vào  ở bức tranh thể hiện tình yêu thương con người

Lời giải:

Làm theo hướng dẫn sau:

Sẽ ghép chiều rộng 3cm của hình chữ nhật với cạnh góc vuông có độ dài 3cm của tam giác vuông, ta sẽ được hình thang cân cần tìm.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm.

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn AB = 6 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Dùng eke và thước thẳng kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại B và đường thẳng vuông góc với AB tại A 

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, ta lấy điểm D sao cho AD = 4cm, trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, ta lấy điểm C sao cho BC = 4cm.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối D với C ta được tứ giác ABCD là hình chữ nhật cần vẽ:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MP = 8 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Dùng compa vẽ đường tròn tâm M bán kính 5 cm rồi vẽ đường tròn tâm P bán kính 3 cm. Hai đường tròn nên cắt nhau tại hai điểm N và Q:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối N với M, N với P, Q với P ta được tứ giác MNPQ là hình thoi cần vẽ.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 9 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình bình hành MNPQ thỏa MN = 3 cm, NP = 5 cm, MP = 6 cm

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn MN = 3 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm. Vẽ một phần đường tròn tâm N bán kính 5 cm. Hai phần đường tròn trên cắt nhau tại điểm P:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối N với P. Từ M kẻ đường thẳng MQ song song với NP và MQ = 5 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối P với Q ta được tứ giác MNPQ là hình bình hành cần vẽ.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo


Với giải sách bài tập Toán 6 Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Tham Khảo Thêm:  Em đồng tình hay không đồng tình với những suy nghĩ, việc làm dưới đây? Vì sao

Giải SBT Toán lớp 6 Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật – Hình bình hành – Hình thang cân

Bài 1 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 16 cm, BC = 12 cm, BD = 20 cm. Tính độ dài của AD, DC, AC.

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

ABCD là hình chữ nhật nên AD = BC = 12 cm; DC = AB = 16 cm; AC = BD = 20 cm.

Vậy AD = 12cm, DC = 16cm, AC = 20cm.

Bài 2 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi MNPQ có PQ = 10 cm. Tính độ dài của MN, NP, MQ

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

MNPQ là hình thoi nên PQ = MN = NP = MQ = 10 cm.

Vậy MN = NP = MQ = 10 cm.

Bài 3 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và thỏa mãn AB = 8 cm, AD = 5 cm, OC = 3 cm. Tính độ dài của CD, BC, AC

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

ABCD là hình bình hành nên:

CD = AB = 8 cm; BC = AD = 5cm; OA = OC = 3 cm nên AC = 6 cm.

Vậy CD = 8cm, BC = 5cm, AC = 6cm.

Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Lời giải:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Vì EGIH là hình thang cân nên:

Hai cạnh bên bằng nhau: EH = GI = 3 cm; 

Hai đường chéo bằng nhau: GH = EI = 7 cm

Vậy EH = 3cm, GH = 7cm.

Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi.

Lời giải:

Hướng dẫn cách ghép:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân.

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Diệt Virus Microsoft Security Essentials 64 Bit, Tải Microsoft Security Essentials 4

Lời giải:

Làm theo hướng dẫn sau:

Sẽ ghép chiều rộng 3cm của hình chữ nhật với cạnh góc vuông có độ dài 3cm của tam giác vuông, ta sẽ được hình thang cân cần tìm.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm.

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn AB = 6 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Dùng eke và thước thẳng kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại B và đường thẳng vuông góc với AB tại A 

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, ta lấy điểm D sao cho AD = 4cm, trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, ta lấy điểm C sao cho BC = 4cm.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối D với C ta được tứ giác ABCD là hình chữ nhật cần vẽ:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MP = 8 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Dùng compa vẽ đường tròn tâm M bán kính 5 cm rồi vẽ đường tròn tâm P bán kính 3 cm. Hai đường tròn nên cắt nhau tại hai điểm N và Q:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối N với M, N với P, Q với P ta được tứ giác MNPQ là hình thoi cần vẽ.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 9 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Nêu cách vẽ hình bình hành MNPQ thỏa MN = 3 cm, NP = 5 cm, MP = 6 cm

Lời giải:

– Dùng thước thẳng vẽ đoạn MN = 3 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm. Vẽ một phần đường tròn tâm N bán kính 5 cm. Hai phần đường tròn trên cắt nhau tại điểm P:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối N với P. Từ M kẻ đường thẳng MQ song song với NP và MQ = 5 cm:

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

– Nối P với Q ta được tứ giác MNPQ là hình bình hành cần vẽ.

Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hình thoi - Hình chữ nhật - Hình bình hành - Hình thang cân | Giải SBT Toán 6 Chân trời sáng tạoDanh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *