Ôn Tập Chương 1 Đại Số 10

Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án và Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK).

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 10

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định­ –A theo tính đúng sai của mệnh đề A.

­ –A sai nếu A Đúng

­ –A đúng nếu A Sai

2. Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh A ⇒ B ? Nếu A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không ? Cho ví dụ minh họa.

Mệnh đề đảo của A ⇒ B là B ⇒ A

A ⇒ B đúng chưa chắc B ⇒ A đúng.

Ví dụ: A : hai góc đối đỉnh; B : hai góc ấy bằng nhau Ta có: A ⇒ B đúng. Xét B ⇒ A: nếu hai góc băng nhau thì hai góc ấy đối đỉnh. Mệnh đề này sai.

3: Thế nào là hai mệnh đề tương đương ?

*

4.

Xem thêm: Xét Nghiệm Mỡ Máu Nhiễm Mỡ Bao Nhiêu Là Cao ? Cẩn Trọng Với Nguy Cơ Đột Qụy

 Nêu định nghĩa tập hợp con và định nghĩa hai hợp bằng nhau.

A⊂B ⇔ ∀x (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

*

Bài 5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, Hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Giải: A ∩ B ⇔ ∀x (x ∈ A và x ∈ B ) (h.1)A ∪ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∈ B ) (h.2)A \ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∉ B ) (h.3)Cho A ⊂ E.CEA={x/x ∈ E và x ∉ A} (h.4)

*

6. Nêu định nghĩa đoạn , khoảng (a; b), nửa khoảng , (-∞ ; b>,

Hướng dẫn bài 6:

*

7: Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng ? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng ?

Goi a là số gần đúng; a là số đúng của sô đo của một dại lượng.

Quảng cáo

*

8: Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P ⇒ Q với

a) P:”ABCD là một hình vuông”

Tham Khảo Thêm:  Dù mong muốn cố gắng học giỏi nhưng Nga luôn nghĩ rằng đó là điều rất khó với mình bởi

Q:“ABCD là một hình bình hành”

b) P:“ABCD là một hình thoi”

Q:“ABCD là một hình chữ nhật”

a) Đúng; b) Sai

Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau

A là tập hợp các hình tứ giác;

B là tập hợp các hình bình hành;

C là tập hợp các hình thang;

D là tập hợp các hình chữ nhật;

E là tập hợp các hình vuông;

Quảng cáo

G là tập hợp các hình thoi.

Giải: Hình vuông là hình chữ nhật ………. nên E ⊂ D

Hình chữ nhật là hình bình hành………. nên D ⊂ B

Hình bình hành là hình thang………. nên B ⊂ C

Hình thang là hình tứ giác ………. nên C ⊂ A

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ D ⊃ E

Mặt khác:

– Hình vuông là hình thoi ………. nên E ⊂ G

Hình thoi là hình bình hành………… nên G ⊂ B

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ G ⊃ E.

10. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau

a) A = {3k – 2 | k = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5} ;

b) B = {x ∈ N |x ≤ 12}

c)C = {(1-n)n|n ∈ N}

*

11. Giả sử A, B là hai tập hợp số và X là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau

P: “x ∈ A ∪ B”; S: ” x ∈ A và x ∈ B”;Q: “x ∈ A \ B”; T: ” x ∈ A hoặc x ∈ B”;R: “x ∈ A ∩ B”; X:” x ∈ A hoặc x ∉ B”

Đáp án: P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X

Bài 12 trang 25 Toán Đại 10 : Xác định các tập hợp sau

a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10) ;

b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ;

c) R \ (—∞ ; 3)

*
*

13. Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng kẻ số để tìm giá trị của 3√12 Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ ba và ước lượng sai số tuyệt đối.

Kết quả đã làm tròn: 3√12 ≈ 2,289Ước lượng sai số tuyệt đối: |2,289 – 2,289|

14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn của số’ gần đúng 347,13

Ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Đáp án và Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 24; bài 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 25 – Sách giáo khoa (SGK).

Tham Khảo Thêm:  Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 10

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định­ –A theo tính đúng sai của mệnh đề A.

­ –A sai nếu A Đúng

­ –A đúng nếu A Sai

2. Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh A ⇒ B ? Nếu A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không ? Cho ví dụ minh họa.

Mệnh đề đảo của A ⇒ B là B ⇒ A

A ⇒ B đúng chưa chắc B ⇒ A đúng.

Ví dụ: A : hai góc đối đỉnh; B : hai góc ấy bằng nhau Ta có: A ⇒ B đúng. Xét B ⇒ A: nếu hai góc băng nhau thì hai góc ấy đối đỉnh. Mệnh đề này sai.

3: Thế nào là hai mệnh đề tương đương ?

*

4.

Xem thêm: Xét Nghiệm Mỡ Máu Nhiễm Mỡ Bao Nhiêu Là Cao ? Cẩn Trọng Với Nguy Cơ Đột Qụy

 Nêu định nghĩa tập hợp con và định nghĩa hai hợp bằng nhau.

A⊂B ⇔ ∀x (x ∈ A ⇒ x ∈ B)

*

Bài 5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, Hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

Giải: A ∩ B ⇔ ∀x (x ∈ A và x ∈ B ) (h.1)A ∪ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∈ B ) (h.2)A \ B ⇔ ∀x (x ∈ A hoặc x ∉ B ) (h.3)Cho A ⊂ E.CEA={x/x ∈ E và x ∉ A} (h.4)

*

6. Nêu định nghĩa đoạn , khoảng (a; b), nửa khoảng , (-∞ ; b>,

Hướng dẫn bài 6:

*

7: Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng ? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng ?

Goi a là số gần đúng; a là số đúng của sô đo của một dại lượng.

Quảng cáo

*

8: Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P ⇒ Q với

a) P:”ABCD là một hình vuông”

Q:“ABCD là một hình bình hành”

Tham Khảo Thêm:  Tại sao ếch thường sống ở những nơi ẩm ướt

b) P:“ABCD là một hình thoi”

Q:“ABCD là một hình chữ nhật”

a) Đúng; b) Sai

Bài 9. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau

A là tập hợp các hình tứ giác;

B là tập hợp các hình bình hành;

C là tập hợp các hình thang;

D là tập hợp các hình chữ nhật;

E là tập hợp các hình vuông;

Quảng cáo

G là tập hợp các hình thoi.

Giải: Hình vuông là hình chữ nhật ………. nên E ⊂ D

Hình chữ nhật là hình bình hành………. nên D ⊂ B

Hình bình hành là hình thang………. nên B ⊂ C

Hình thang là hình tứ giác ………. nên C ⊂ A

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ D ⊃ E

Mặt khác:

– Hình vuông là hình thoi ………. nên E ⊂ G

Hình thoi là hình bình hành………… nên G ⊂ B

Vậy, A ⊃ C ⊃ B ⊃ G ⊃ E.

10. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau

a) A = {3k – 2 | k = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5} ;

b) B = {x ∈ N |x ≤ 12}

c)C = {(1-n)n|n ∈ N}

*

11. Giả sử A, B là hai tập hợp số và X là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau

P: “x ∈ A ∪ B”; S: ” x ∈ A và x ∈ B”;Q: “x ∈ A \ B”; T: ” x ∈ A hoặc x ∈ B”;R: “x ∈ A ∩ B”; X:” x ∈ A hoặc x ∉ B”

Đáp án: P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X

Bài 12 trang 25 Toán Đại 10 : Xác định các tập hợp sau

a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10) ;

b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ;

c) R \ (—∞ ; 3)

*
*

13. Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng kẻ số để tìm giá trị của 3√12 Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ ba và ước lượng sai số tuyệt đối.

Kết quả đã làm tròn: 3√12 ≈ 2,289Ước lượng sai số tuyệt đối: |2,289 – 2,289|

14. Chiều cao của một ngọn đồi đo được là h = 347,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn của số’ gần đúng 347,13

Danh Mục: Truyện Cổ Tích

Related Posts

Cho hình thang cân EGIH với cạnh đáy là EG và IH. Biết GI = 3 cm, EI = 7 cm. Hãy tính EH, GH

Với giải Bài 4 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hai tam giác đều có cùng cạnh 4 cm thành một hình thoi

Với giải Bài 5 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Hãy nêu cách ghép hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm với hai tam giác vuông có cạnh góc vuông là 3 cm và 2 cm thành một hình thang cân

Với giải Bài 6 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình chữ nhật ABCD với AB = 6 cm, BC = 4 cm

Với giải Bài 7 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Nêu cách vẽ hình thoi MNPQ với MN = 5 cm, đường chéo MP = 8 cm

Với giải Bài 8 trang 71 sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Hình thoi – Hình chữ nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *